Prečo práve AUDITCOM?

AUDITCOM 1000x1000 04 50f

Viac ako 25 rokov skúsenosti

AUDITCOM 1000x1000 08 40f

Viac ako 25 rokov profesionálneho prístupu

 

AUDITCOM 1000x1000 01 50f

Viac ako 25 rokov s istotou a bezpečne

 

Spoločnosť Auditcom pôsobí na trhu od roku 1997.

Má mnohoročné skúsenosti s vykonávaním audítorskej činnosti v rôznych typoch spoločností. Vykonávame audit podľa medzinárodných štandardov pre audit a uisťovacie služby.  Spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené pri výkone povolania.

IMG_4797

Ing.Ľubica Horanová

Je zakladateľkou spoločností AUDITCOM a FINCOM GROUP.

Po ukončení Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracovala v firme zaoberajúcej sa stavebnou produkciou. V roku 1991 získala živnostenské oprávnenie na účtovnícvo. V roku 1994 úspešne absolvovala audítorské skúšky a v roku 1998 úspešne absolvovala skúšky na výkon činnosti daňového poradcu.

Služby

Audit

Účtovná závierka

Audit vykonávame na základe licencie vydanej Slovenskou komorou audítorov.
Štatutárny audit v súlade s ISA.
Dobrovoľný audit.

Overenie výročnej správy spoločnosti

Overenie všetkých náležitostí ktoré musí obsahovať výročná správa.
V súlade so zákonom o účtovníctve.
Overenie v súlade s ISA.

Uisťovacie služby

Preverenie účtovníctva

Preverenie účtovných zápisov.
Identifikácia zistených účtovných nesprávností.
Postup na riešenie účtovných nezrovnalostí.
Vypracovanie účtovnej závierky na základe prijatých postupov.
Revízia daňovej analýzy .
Vypracovanie daňového priznania na základe výsledkov revízie.

Poradenstvo pri zostovanovaní účtovnej závierky

Aktívna účasť pri zostavovaní účtovnej závierky.
Tvorba interných smerníc.
Poradenstvo v oblasti implementácie novelizácií.

Zostavenie výročnej správy

Zostavenie výročnej správy v súlade so zákonom o účtovníctve.
Tvorba interných smerníc.

Preverenie správnosti zobrazenia hodnoty majetku v účtovníctve

Preverenie rôznych fyzických charakteristík majetku (kapacita).
Overenie vykázania hodnoty majetku v súlade so zákonom o účtovníctve.

Preverenie oprávnenosti finančných výdavkov

Overenie oprávnenosti vynaložených výdavkov v súvislosti
s rôznymi grantami, projektami.

Daňový audit

Previerka daňovej analýzy.
Identifikácia možných rizík a postihov.
Návrhy na odstránenie nedostatkov.
Vypracovanie daňových priznaní.

Finančná výkonnosť

Preverenie výkazu ziskov a strát a Súvahy za minulé účtovné obdobia a za budúce.
Účtovné obdobia z pohľadu správnosti ocenenia a prezentácie.
Identifikácia možných nesprávností.
Návrhy na odstránenie nezrovnalostí.

Finančná situácia za minulé obdobia

Finančná situácia za budúce obdobia

Overenie kľúčových indikátorov efektívnosti a účinnosti

Preverenie kľúčových tvrdení o predmete.
Identifikácia možných nezrovnalostí.
Postupy na odstránenie nesprávností.

Efektívnosť systémov a procesov

Preverenie systémov a procesov internej kontroly resp. IT systému
účtovnej jednotky.
Identifikácia nesprávností.
Postupy na odstránenie nezrovnalostí.

Preverenie priebežných finančných informácií

Priebežné preverovanie priebežných účtovných závierok.
Vypracovanie správy o faktických zisteniach.

 “Spolu k úspechu a prosperite”

Sme šťastní ak vidíme našich klientov prosperovať. Našim cieľom je maximálna ústretovosť, starostlivosť s láskou a spokojnosť klienta. Preferujeme absolútne korektný a otvorený prístup. Vždy hľadáme optimálne riešenia. Máme skúsenosti s problematikou účtovníctva, daní a firemného prostredia už od roku 1991.

Zdokonaľujeme sa aj v oblasti IT a ponúkame pripojenie na diaľku v záujme maximálnej ochrany dát klienta. Operatívna spolupráca klienta a našich pracovníkov zaručená.

Online prístupom zabezpečujeme rýchly prehľad o aktuálnom majetkovom a finančnom stave firmy.

Referencie

Príďte a presvedčte sa!

Napíšte nám

Vyplňte formulár a zašlite nám otázky, na ktoré Vám zodpovieme v čo najkratšom možnom čase. Prípadné ďalšie otázky smerujte na mail: horanova@auditcom.sk

Kde nás nájdete?